I. Definicje

§ 1


W niniejszym regulaminie serwisu internetowego amazinglashes.com, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a.       „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://amazinglashes.com oraz jej podstronach,

b.       „Dostawca usługi” – podmiot prowadzący Serwis oraz świadczący usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu Sprzedawcom i Kupującym zawieranie za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedawców tj. Amazing Lashes OÜ wpisana do Rejestru Handlowego Estonii pod numerem 14614645. Laki tn 30, Tallinn (21915), Estonia

c.        „Sprzedawca” – podmiot, który za pośrednictwem Serwisu zawiera lub zmierza do zawarcia z Kupującymi na odległość umów sprzedaży produktów,

d.        „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Dostawcą usługi umowę o założenie konta w Serwisie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie dotyczące produktu; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

e.       „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

f.        „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),

g.       „Przedsiębiorca” – Kupujący, który zawarł umowę o założenie konta w Serwisie lub złożył zamówienie w celach bezpośrednio związanych z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.


II. Postanowienia ogólne

§ 2

1.       Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę usługi na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im:

a.       zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Serwisu i ofercie Sprzedawców za ceny podane na odpowiednich podstronach Serwisu oraz

b.       stworzenia swego Konta w Serwisie.

2.       Regulamin wyjaśnia również, na jakich zasadach następuje zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w zakresie płatności, dostaw oraz uprawnień przysługujących Kupującym, w tym prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Postanowienia Regulaminu dotyczące umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym stanowią informację dla Kupującego dotyczącą jego uprawnień i obowiązków, nie są jednak elementem umowy wiążącej Dostawcę usługi i Kupującego.


§ 3


Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

1.       Ceny towarów prezentowanych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich.

2.       Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu prezentowanego w Serwisie, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

1.       Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Kupujących i Sprzedawców w Serwisie, w tym za nieprzestrzeganie przez nich Regulaminu lub niewykonywanie oraz nieprawidłowe wykonywanie umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

2.       W szczególności Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       jakość, dostępność i bezpieczeństwo produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedawców,

b.       wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów,

c.       wypłacalność Kupujących i terminowe dokonywanie przez nich wymaganych płatności ceny za nabywany produkt.

§ 6


Nabycie produktu prezentowanego w Serwisie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 7

1.       Do korzystania z Serwisu i zawierania umów sprzedaży nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.       Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności i Plików Cookies.

III. Założenie Konta

§ 8

1.       Osoba chcąca zawrzeć z Dostawcą usługi umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Dostawcy usługi skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.       Następnie należy wypełnić formularz rejestracji i podać w nim: adres e-mail i hasło.

3.       Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

4.       Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Dostawcy usługi i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Dostawcy usługi, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Dostawcą usługi a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. 

5.       Aby aktywować Konto Kupujący powinien kliknąć w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany przez niego adres e-mail.  

6.       Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 9


Dostawca usługi zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 10


Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, w tym uzupełnienia ich o imię, nazwisko, adres i adres wysyłki; edycji hasła; składania zamówień; dostępu do historii zamówień; wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach.

§ 11

Dostawca usługi oświadcza, że uzyskanie statusu Sprzedawcy i założenie konta Sprzedawcy w Serwisie wymaga uzyskania akceptacji Dostawcy usługi oraz zawarcia odrębnej umowy z Dostawcą usługi.


IV. Złożenie zamówienia

§ 12


Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania, po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 13

1.       W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.

2.       Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do realizacji zamówienia.

3.       W zakładce „Koszyk” Kupujący ma możliwość usunięcia towarów lub dodania kolejnych. Po ustaleniu ostatecznej zawartości koszyka Kupujący powinien wybrać kraj wysyłki, sposób dostawy oraz preferowaną metodę płatności.

4.       Po dokonaniu wyborów, o których mowa w ustępie powyżej, Kupujący ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem zamówienia, tj. kwotą do zapłaty, na którą składają się: cena produktu, koszty dostawy i płatności.

5.       Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z kuponu rabatowego. Następuje to poprzez zaznaczenie chceckboxa „Mam kupon rabatowy” oraz podanie kuponu i kliknięcie przycisku „Użyj”. Skuteczne skorzystanie z kuponu rabatowego spowoduje zmianę w podsumowaniu zamówienia i kwocie do zapłaty.

6.       Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów.

7.       Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Kupujący przechodzi do następnego kroku, podczas którego wskazuje, czy chce dokonać zakupu po zalogowaniu do Konta, czy bez rejestracji. W przypadku zakupów bez rejestracji Kupujący w następnym kroku obowiązany jest podać dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jak również podać adres dostawy produktu. W przypadku Kupującego po zalogowaniu, powyższe dane są uzupełnione automatycznie, jeżeli Kupujący uzupełnił w tym zakresie swoje Konto. Na tym etapie dane te mogą zostać zmienione przez Kupującego.

8.       Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży bez logowania do Konta jest wyrażenie przez Kupującego akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności, co następuje poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. W przypadku wyboru dostawy produktu przez paczkomat, warunkiem zawarcia umowy jest również akceptacja regulaminu świadczenia usługi paczkomaty poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz wybór paczkomatu.

9.       Po uzupełnieniu wszystkich danych i niezbędnych informacji Kupujący powinien kliknąć przycisk „Podsumowanie”, co spowoduje przekierowanie go do podstrony, na której znajdować się będzie podsumowanie całego zamówienia. Następnie, z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w podsumowaniu. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

10.   W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przelewy24.pl”, „PayPal” lub „Przelew ekspresowy Blue Media” Kupujący po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę właściwego podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.

§ 14

1.       Termin i sposób dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.

2.       Formą dostawy jest przesyłka kurierska doręczana pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu.

3.       Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność Przelewy24, Blue Media, PayPal, karta płatnicza, BLIK, płatność za pobraniem.

3.1      W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.       Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.       Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państwa.

6.       Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący. Jednakże w przypadku jednorazowego nabycia produktu lub produktów, których cena przekroczy 199,00 złotych, koszty dostawy towaru ponosi Sprzedawca.

7.       Zaleca się, aby Kupujący zbadał stan przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu.

§ 15

1.       Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

2.       Kupujący wyraża zgodę na stosowanie Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 16

1.       Dostawca usługi oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Dostawca usługi nie jest stroną umów sprzedaży zawartych pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcami za pośrednictwem Serwisu.

2.       Dostawca usługi nie gwarantuje, że Sprzedawca i Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.


V. Zwroty i reklamacje

§ 17

1.       Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany na podstronie prezentującej produkt, którego dotyczy odstąpienie od umowy.

3.       Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Dostawcę usługi, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

6.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.       Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. 

8.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.       Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 18

1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2.       Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę usługi można składać pisemnie na adres Dostawcy usługi podany w postanowieniu § 1 lit. b, mailowo na następujący adres e-mail: info@amazinglashes.com lub osobiście do protokołu w siedzibie Dostawcy usługi podanej w postanowieniu § 1 lit. b Regulaminu.

3.       Dostawca usługi ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

4.       Reklamacje dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy. Dane adresowe Sprzedawcy podane są na podstronie prezentującej produkt, którego dotyczy reklamacja.

5.       W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

VI. Inne usługi

§ 19

1.       W ramach korzystania z Serwisu Kupujący może również skorzystać z możliwości polecenia wybranej osobie produktu prezentowanego w Serwisie. Aby polecić produkt, należy kliknąć przycisk „Poleć znajomemu” znajdujący się na podstronie prezentującej produkt, a następnie podać swój adres e-mail i adres e-mail osoby, do której ma zostać skierowane polecenie. Po kliknięciu przycisku „Wyślij”, Dostawca usługi skieruje na wskazany przez Kupującego adres mailowy wiadomość rekomendującą wybrany produkt.

2.       Kupujący, który chce otrzymać od Dostawcy usługi więcej informacji na temat określonego produktu, może to zrobić klikając w przycisk „Zapytaj o produkt” znajdujący się na podstronie Serwisu prezentującej produkt. Zadanie pytania wymaga podania imienia, adresu e-mail oraz pytania do Dostawcy usługi. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” pytanie zostanie skierowane do Dostawcy usługi, który prześle odpowiedź na adres mailowy wskazany przez Kupującego.

3.       Na podstronie https://amazinglashes.com/kontakt znajduje się formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego Kupujący może skontaktować się z Dostawcą usługi. Aby skontaktować się z Dostawcą usługi należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, temat i treść wiadomości oraz kliknąć przycisk „Wyślij”. Po otrzymaniu wiadomości, Dostawca usługi mailowo skontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem podanego adresu e-mail.


VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 20


Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21


Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Dostawcy usługi podany w § 1 lit b lub e-mailem na adres: info@amazinglashes.com.

 

VIII. Zmiany regulaminu

§ 22

1.       Dostawca usługi ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.       wprowadzenia przez Dostawcę usługi nowych usług związanych z Serwisem,

b.       zmian sposobów dostawy lub płatności,

c.       modyfikacji ścieżki zakupowej,

d.       zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych; w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych. 

2.       W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3.       Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 20 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.


IX. Postanowienia niedotyczące Konsumentów

§ 23


Postanowienia części IX Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.

§ 24


Sprzedawcy usługi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 25


Dostawca usługi oraz Sprzedawca mają prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

§ 26

1.       Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.       Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 27

1.       Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

2.       Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

§ 28


Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Sprzedawcy.


X. Postanowienia końcowe

§ 29


W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji z Dostawcą usługi zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 30


Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 31


Regulamin jest dostępny w siedzibie Dostawcy usługi oraz na stronie https://amazinglashes.com/regulamin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium